Офіційні документи сервера ЕН

0 Інтро
1 Положення про ЕН
2 Положення про сервер ЕН
3 Правила користування сервером ЕН
    3.1 Версія для друку
4 Уніфіковані вимоги до електронних навчальних курсів
5 Положення про визнання інформаційних ресурсів
6 Тимчасове положення про нормування роботи викладачів
    6.1 Додаток А
7 Вимоги до електронних навчальних курсів, що використовуються в освітньому процесі


Затверджую
Ректор ТНТУ ім. І. Пулюя
Шаблій О. М.
31 грудня 2005 р.

Положення про сервер електронного навчання ТНТУ (зі змінами)

0. Визначення термінів, які використовуються в даному документі

0.1. Положення - даний документ.

0.2. ТНТУ - Тернопільський нацональний технічний університет імені Івана Пулюя.

0.3. ЦЕН - центр електронного навчання ТНТУ.

0.4. Сервер - Сервер електронного навчання ТНТУ: серверне апаратне та програмне забезпечення, на яке покладено функції забезпечення навчального процесу з використанням комп'ютерної мережі.

0.5. Адміністратор - посадова особа, працівник ЦЕН, що має відповідну кваліфікацію і на якого покладено обов'язки, пов'язані з підтримкою роботи Сервера.

0.6. Інформація - дані, які зберігаються на Сервері або передаються комп'ютерною мережею при користуванні Сервером.

0.7. Користувач - особа, яка користується Сервером або Інформацією.

0.8. Кожен Користувач має один з наступних рівнів прав:

0.8.1. Незареєстрована особа - Користувач, який не пройшов процедуру реєстрації на Сервері або очікує її завершення.

0.8.2. Студент - Користувач, який успішно пройшов процедуру реєстрації на Сервері і не має прав інструктора.

0.8.3. Інструктор (лектор) - Користувач, який успішно пройшов процедуру реєстрації на Сервері та отримав права інструктора.

0.9. Законодавство - чинні нормативні документи ТНТУ та чинне законодавство України.

0.10. Правила - правила користування Сервером.

1. Загальні положення

1.1. Сервер призначений для забезпечення вивчення курсів, що викладаються в ТНТУ, оцінювання студентів ТНТУ та роботи з ними з використанням комп'ютерної мережі.

1.2. Сервер входить до складу комп'ютерної мережі ТНТУ як інформаційний домен. Функціонування Сервера здійснюється на основі розділу 3 "Положення про телекомунікаційну мережу Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя та управління її ресурсами", затвердженого наказом ректора ТДТУ від 14.06.2011 р.

1.3. Сервер може використовуватись викладачами ТНТУ для викладання навчальних курсів, в тому числі розміщення навчальних матеріалів, лекційних курсів, тестів на Сервері, та контролю знань студентів.

1.4. Сервер може використовуватись студентами ТНТУ для вивчення предметів, передбачених програмою, за якою вони навчаються, складання тестів та самоконтролю.

1.5. Результати вивчення курсу, складання тестів, та інші результати, отримані з використанням Сервера, можуть враховуватись викладачами при атестації студентів та семестровому контролі.

2. Адміністратор

2.1. Адміністратор призначається з числа інженерно-технічних працівників ЦЕН та увільняється від обов'язків директором ЦЕН.

2.2. Адміністратор підпорядковується безпосередньо директору ЦЕН.

2.3. Адміністратор має право:

2.3.1. Вживати усі заходи, передбачені Положенням та Правилами.

2.3.2. Використовувати всі можливості Сервера в межах, необхідних для забезпечення виконання Положення та Правил.

2.3.3. Використовувати інші можливості, не заборонені Законодавством, для здійснення покладених на нього функцій.

2.3.4. За згодою директора ЦЕН встановлювати і змінювати Правила з метою реалізації і уточнення Положення, оперативного реагування на події, пов'язані з роботою Сервера, а також визначати порядок введення в дію та припинення дії Правил.

2.3.5. Вносити зміни в Сервер з метою покращення його роботи, забезпечення виконання користувачами Положення і Правил, та в інших випадках, передбачених Положеннями та Правилами.

2.3.6. Вимагати від Користувачів оформлення запитів, пов'язаних з роботою Сервера, у письмовому вигляді за встановленою формою, або в іншому вигляді, передбаченому Правилами.

2.4. Адміністратор зобов'язаний:

2.4.1. Дотримуватися Положення та Правил.

2.4.2. Забезпечувати роботу Сервера та реалізацію всіх його можливостей відповідно до Положення та Правил.

2.4.3. Забезпечувати доступ Користувачів до Інформації відповідно до їх рівнів прав та керувати зміною рівнів прав Користувачів.

2.4.4. Слідкувати за виходом нових версій програмного забезпечення, встановленого на Сервері, та регулярно його оновлювати.

2.4.5. Вживати заходи щодо запобігання втратам і пошкодженню Інформації внаслідок збоїв програмного чи апаратного забезпечення Сервера, некоректних дій Користувачів чи спроб несанкціонованого доступу, зменшення шкоди, завданої такими ситуаціями, та забезпечувати швидке відновлення роботи Сервера у випадку їх виникнення.

2.4.6. Вживати заходи в межах, визначених Положенням та Правилами, щодо Користувачів, які їх порушують.

2.4.7. Здійснювати підтримку Користувачів у випадку виникнення проблем чи питань, пов'язаних з роботою Сервера.

2.5. Адміністратору забороняється:

2.5.1. Вживати дії, що можуть становити загрозу роботі Сервера, цілісності чи конфіденційності Інформації, доступності Інформації для Користувачів, або які іншим чином суперечать Положенню, Правилам чи Законодавству.

2.5.2. Розголошувати, поширювати, використовувати чи змінювати доступну йому Інформацію, якщо це не передбачено покладеними на нього функціями, Положенням, Правилами чи розпорядженнями начальника КВУ.

3. Права Користувачів

3.1. Незареєстрована особа має право:

3.1.1. Реєструватися на Сервері.

3.1.2. Користуватися всіма засобами, які надаються Сервером Незареєстрованим особам, за винятком заборонених Положенням чи Правилами.

3.1.3. Повідомляти про проблеми, що виникають при роботі з Сервером, за допомогою засобів, визначених Правилами.

3.2. Студент має право:

3.2.1. Використовувати Сервер для вивчення курсів, передбачених навчальною програмою, за якою він навчається.

3.2.2. Користуватися всіма засобами, які надаються Сервером Студентам, за винятком заборонених Положенням, Правилами чи Інструкторами курсів, на які він записаний.

3.2.3. Отримувати допомогу щодо користування Сервером та повідомляти про проблеми, що виникають при роботі з Сервером, за допомогою засобів, визначених Правилами.

3.3. Інструктор (лектор) має право:

3.3.1. Створювати курси з навчальних дисциплін.

3.3.2. Керувати створеними ним курсами.

3.3.3. Користуватися всіма засобами, які надаються Сервером Інструкторам, за винятком заборонених Положенням чи Правилами.

3.3.4. Встановлювати додаткові обмеження і вимоги, що не суперечать Положенню і Правилам, обов'язкові для виконання Користувачами створених ним курсів.

3.3.5. Отримувати допомогу щодо користування Сервером та повідомляти про проблеми, що виникають при роботі з Сервером, за допомогою засобів, визначених Правилами.

4. Обов'язки Користувачів

4.1. Користувач зобов'язаний:

4.1.1. Дотримуватися Положення, Правил, вимог Інструкторів курсів, на які він записаний.

4.1.2. Вказувати повні і достовірні дані про себе при реєстрації та постійно слідкувати за їх повнотою і достовірністю.

4.2. Користувачу забороняється:

4.2.1. Використовувати Сервер для потреб, не пов'язаних з навчальним процесом.

4.2.2. Розголошувати дані свого реєстраційного запису чи дозволяти іншим особам користуватися Сервером, використовуючи його реєстраційний запис.

4.2.3. Володіти чи намагатися отримати більш ніж один реєстраційний запис кожного рівня прав.

4.2.4. Розголошувати відому йому Інформацію іншим особам, якщо ця Інформація не стосується виключно цих осіб або не може бути отримана стандартними засобами Сервера всіма іншими Користувачами незалежно від їх рівнів прав.

4.2.5. Чинити дії, які можуть спричинити розкриття чи зміну Інформації, яка недоступна для цього Користувача стандартними засобами Сервера.

4.2.6. Чинити дії, які можуть спричинити вихід з ладу Сервера чи поставити під загрозу його роботу, цілісність чи конфіденційність Інформації.

4.2.7. Поширювати неправдиві чи конфіденційні дані чи дані, що можуть ображати інших осіб.

4.2.8. Використовувати Сервер з метою агітації чи реклами.

4.2.9. Чинити інші дії, заборонені Положенням чи Правилами.

4.2.10. Використовувати чи поширювати Інформацію, якщо це суперечить Законодавству про охорону авторських прав.

4.2.11. Чинити інші дії, що суперечать Законодавству.

4.3. Студент несе повну відповідальність за:

4.3.1. Усі дії, здійснені будь-ким з моменту входу на Сервер з використанням його реєстраційного запису.

4.3.2. Повноту і достовірність його реєстраційних даних та збереження їх у таємниці.

4.3.3. Зміст Інформації, розміщеної ним на Сервері.

4.4. Інструктор (лектор) несе повну відповідальність за:

4.4.1. Усі дії, здійснені будь-ким з моменту входу на Сервер з використанням його реєстраційного запису.

4.4.2. Повноту і достовірність його реєстраційних даних та збереження їх у таємниці.

4.4.3. Зміст Інформації, розміщеної ним на Сервері.

4.4.4. Нерозголошення доступної йому Інформації без згоди Адміністратора чи особи, Інформація про яку розголошується.

4.4.5. Керування створеними ним курсами в межах можливостей, що надаються йому Сервером. Зокрема, Інструктор відповідає за зміст завантажуваних на Сервер файлів, надання доступу до курсів Користувачам, вивчення ними курсів, складання тестів та користування іншими засобами, доступ до яких контролюється Інструктором, а також за дії Студентів, яким він делегував усі або частину своїх прав, пов'язані з реалізацією цих прав.

4.4.6. Доцільність і коректність встановлених ним додаткових вимог і обмежень, ознайомлення Користувачів з ними та контроль за їх дотриманням.

5. Дії при порушенні Користувачами Положення або Правил

5.1. У випадку порушення Користувачем вимог Положення або Правил до нього може бути застосовано один чи кілька заходів:

5.1.1. Попередження.

5.1.2. Звуження чи позбавлення привілеїв.

5.1.3. Блокування IP-адреси комп'ютера Користувача.

5.1.4. Блокування реєстраційного запису Користувача.

5.1.5. Пониження в правах, у тому числі видалення реєстраційного запису.

5.1.6. Притягнення до адміністративної, кримінальної чи інших видів відповідальності, передбачених Законодавством.

5.1.7. Інші заходи, передбачені Правилами.

6. Прикінцеві положення

6.1. Положення і Правила є обов'язковими для виконання Адміністратором та всіма Користувачами Сервера.

6.2. Діючою редакцією Правил є редакція, розміщена на Сервері. Якщо не вказано інше, Правила набувають чинності з моменту їх публікації на Сервері.


Директор ЦЕНО.К.Шкодзінський