Офіційні документи сервера ЕН

0 Інтро
1 Положення про ЕН
2 Положення про сервер ЕН
3 Правила користування сервером ЕН
    3.1 Версія для друку
4 Уніфіковані вимоги до електронних навчальних курсів
5 Положення про визнання інформаційних ресурсів
6 Тимчасове положення про нормування роботи викладачів
    6.1 Додаток А
7 Вимоги до електронних навчальних курсів, що використовуються в освітньому процесі


Додаток А

 

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Ректор Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя

                                   П.В. Ясній

”___” ___________ 2009 р.

Норми часу для планування і обліку навчальної роботи викладачів, які працюють за дистанційною формою навчання

 

1. При укладанні цього Додатку бралися до уваги чинні нормативні документи Міністерства освіти України, а саме:

·        Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України № 466 від 25.4.2013 р;

·        Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження норм часу для планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів" (наказ № 450 від 07.08.2002 р).

     2. Навчальний процес може проводитися в режимі реального часу (синхронний режим)  та на основі самостійної роботи студента (асинхронний режим).

     3. Кількість студентів в групі, що навчається за дистанційною формою, повинна знаходитися в межах 25-30 осіб, а для дисциплін, у яких число занять синхронного режиму більше від 20% загального числа занять, ця кількість має бути обмежена 15 студентами.

     4. З огляду на підвищену складність підготовки методичного та дидактичного наповнення дистанційних курсів у порівнянні з підготовкою методичних матеріалів для інших форм навчання, планування викладачеві роботи із розроблення дистанційного курсу тягне за собою зниження навчального навантаження (за рішенням кафедри).

     5. У таблиці А1 наведено норми часу специфічних для ДН видів навчальної роботи, визначених Положенням про дистанційне навчання. Усі інші види навчальної роботи, зміст яких збігається з аналогічними видами робіт для традиційної освіти, регламентує наказ № 450 Міністерства освіти і науки України.

Таблиця А1. Норми часу для різних видів навчальної роботи

 

Назва виду навчальної роботи згідно з наказом МОН України №450

Вид навчальної роботи згідно з Положенням про дистанційне навчання відповідно до наказу МОН України №466

Норми часу

1

4. Читання лекцій

6.2.5 Лекція

а)  асинхронний режим

б)  синхронний режим (відеоконференція)

 

1 год за 1 академ. год

2

9 Проведення індивідуальних занять

6.2.6 Консультація

а) асинхронний режим (форум, електронна пошта)

Від загального обсягу на навчальну дисципліну на академічну групу:

10% (бакалавр), 15% (спеціаліст), 20% (магістр)

 

10 Проведення консультацій з навчальних дисциплін протягом семестру

б) синхронний режим (чат, аудіо- або відео конференція)

12%

3

14 Керівництво і приймання індивідуальних завдань, передбачених індивідуальним планом (реферати, аналітичні огляди, переклади)

6.2.7-6.2.8 Семінар/дискусія

а) асинхронний режим (форум)

 

0,25 год на студента

 

7 Проведення семінарських занять

б) синхронний режим (чат, аудіо- або відео конференція)

1 година на 1 академічну групу за одну академічну годину

4

14 Керівництво і приймання індивідуальних завдань, передбачених індивідуальним планом (Р, РГР)

6.2.10 Практичне заняття

а) асинхронний режим (з надсиланням і перевіркою звіту засобами електронної пошти або файлообмінника))

 

0,5 години на одну роботу

 

5 Проведення практичних занять

б) синхронний режим (чат, аудіо- або відео конференція)

1 година на 1 академічну групу за одну академічну годину

5

13 Перевірка і приймання контрольних робіт, передбачених індивідуальним планом, що виконуються під час самостійної роботи

6.2.11- 6.2.13 Лабораторне заняття (моделювальні програми)

а) асинхронний режим (з надсиланням і перевіркою звіту засобами електронної пошти або файлообмінника)

 

 

 

0,33 години на одну роботу

 

6 Проведення лабораторних занять

б) синхронний режим (чат, мультикористувацький емулятор)

2 години на 1 академічну групу за одну академічну годину

6

14 Керівництво і приймання (захист) курсових робіт із загальноосвітніх дисциплін

6.2.16 - 6.2.17 Захист проектів (робіт)

а) асинхронний режим

б) синхронний режим (чат, аудіо- або відео конференція)

 

 

2 години на курсову роботу, у тому числі 0,25 години кожному члену комісії на проведення захисту

 

14 Керівництво і приймання (захист) курсових робіт із фахових навчальних дисциплін та проектів із загально- інженерних дисциплін

б) синхронний режим (чат, аудіо- або відео конференція)

3 години на курсову роботу, у тому числі 0,33 години кожному члену комісії на проведення захисту

 

14 Керівництво і приймання (захист) курсових проектів із фахових навчальних дисциплін

б) синхронний режим (чат, аудіо- або відео конференція)

4 години на курсову роботу, у тому числі 0,33 години кожному члену комісії на проведення захисту

7

20 Керівництво, консультування, рецензування дипломних проектів (робіт)

а) асинхронний режим (електронна пошта, форум)

25 годин на одного студента (бакалавр)

30 годин на одного студента (спеціаліст)

40 годин на одного студента (магістр)

8

14 Керівництво і приймання індивідуальних завдань, передбачених індивідуальним планом

6.2.22- 6.2.23 Тестування (оцінювання результатів викладачем)

а)  асинхронний режим

б)  синхронний режим

 

 

 

0,25 години на одне тестування

9

15 Проведення заліку

6.2.24 - 6.2.25 Іспити та залік

а) асинхронний режим (за модульно- рейтинговою системою)

 

2 години на академічну групу

 

17 Проведення семестрових екзаменів у письмовій формі

а) синхронний режим (підсумковий тест-завдання)

3 години на академічну групу

0,5 години на перевірку однієї роботи

 

Проект вносить:

Директор центру дистанційного навчання

О.К.Шкодзінський

Завідувач лабораторії електронного навчання

І.В.Коноваленко

ПОГОДЖЕНО

Перший проректор,

І.В.Луців

Проректор з науково-методичної роботи

С.Ф.Дячук

Начальник навчального відділу

О.С.Жаровський