Офіційні документи сервера ЕН

0 Інтро
1 Положення про ЕН
2 Положення про сервер ЕН
3 Правила користування сервером ЕН
    3.1 Версія для друку
4 Уніфіковані вимоги до електронних навчальних курсів
5 Положення про визнання інформаційних ресурсів
6 Тимчасове положення про нормування роботи викладачів
    6.1 Додаток А
7 Вимоги до електронних навчальних курсів, що використовуються в освітньому процесі


Розглянуто
на засіданні Вченої ради
Протокол №6 від
22 травня 2009 року

Затверджую
Ректор Тернопільського національного технічного університету ім. Івана Пулюя
П. В. Ясній
22 травня 2009 р.

Тимчасове положення про нормування роботи науково-педагогічних працівників при розробці й використанні дистанційних курсів у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя (зі змінами)

1. Загальні положення

1.1. Тимчасове Положення стосовно дистанційного навчання (ДН) діє до прийняття відповідних нормативно-правових актів в Україні.

1.2. Тимчасове Положення розроблено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки від 07.08.2002 р. №450 та Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013 р. №466.

1.3. Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій.

1.4. Дистанційна форма навчання базується на державних стандартах вищої освіти і технологіях дистанційного навчання.

1.5. У процесі дистанційного навчання використовуються дистанційні курси інформаційні продукти, які є достатніми для навчання за окремими навчальними дисциплінами.

1.6. Робота науково-педагогічного працівника Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя (далі – ТНТУ) у галузі дистанційного навчання складається з двох частин: перша – розробка електронних навчальних курсів (підготовка навчально-методичних матеріалів), друга – підтримка навчального процесу за дистанційною формою.

2. Планування дистанційного навчання

2.1. Основною базою для розробки навчального плану і робочої навчальної програми дисципліни за дистанційною формою навчання є навчальний план та робоча навчальна програма цієї ж дисципліни для денної та заочної форм навчання.

2.2. При розробці робочих програм дистанційних курсів рекомендована кількість годин, яку викладач проводить в реальному часі (у синхронному режимі), повинна встановлюватися в межах кількості аудиторних годин для заочної форми навчання.

2.3. Згідно з Положенням про дистанційне навчання та досвідом впровадження дистанційної форми в ТНТУ навчальний план та робоча програма дисципліни можуть передбачати такі види навчального навантаження:

1) Самостійне вивчення передбачає використання навчальних матеріалів дистанційних курсів, які студенти одержують через Інтернет (Інтранет, корпоративну мережу) та / або на носії інформації (CD-ROM, DVD-ROM). Вимоги щодо самостійного вивчення навчального матеріалу конкретної дисципліни визначаються навчальною програмою дисципліни, методичними вказівками, інструкціями і завданнями, що містяться у дистанційному курсі.

2) Лекція – один із видів навчального заняття у дистанційному навчанні, на якому студенти отримують аудіовізуальну інформацію лекційного матеріалу через засоби телекомунікаційного зв'язку як у синхронному режимі, коли студенти можуть отримувати інформацію від лектора і ставити йому запитання у реальному вимірі часу, так і в асинхронному, коли студенти отримують аудіовізуальний запис лекційного матеріалу.

3) Практичне заняттяце навчальне заняття, під час якого відбувається детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формуються вміння і навички їхнього практичного застосування шляхом індивідуального виконання ними завдань, що сформульовані у дистанційному курсі. Практичні заняття виконуються дистанційно, результати надсилаються викладачеві.

4) Лабораторне заняття – форма навчального заняття, яке передбачає, що студенти особисто проводять натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих теоретичних положень конкретної навчальної дисципліни, набувають практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, вимірювальною апаратурою, обчислювальною технікою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. Лабораторне заняття (дистанційне) – виконується за допомогоюдоступнихзасобівабоімітаційнихтренажерів. У випадку необхідності допускається планування аудиторних лабораторних занять.

5) Консультаціяце елемент навчального процесу, за яким студенти дистанційно отримують відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування. Консультація – форма спілкування студента та викладача у виглядіпитання – відповідь ” за допомогою електронної пошти, форуму або чату.

6) Семінарце навчальне заняття, що заплановане програмою навчання, під час якого відбувається обговорення вивченої теми, до якого студенти готують тези виступів на підставі виконаних завдань. На семінарі студенти та викладач спілкуються за допомогою чату в реальному часі.

7) Дискусіяце навчальне заняття, проведення якого визначається викладачем у зв'язку з необхідністю вирішення поточної проблеми, що виникла у студентів у ході навчання, шляхом обговорення її студентами з викладачем та між собою. Дискусія використовує компютерну технологію форуму.

8) Виконання проектних завдань у дистанційному навчанні передбачає розроблення курсових та дипломного проектів (робіт), які виконуються студентами самостійно з наданням можливості консультування з керівниками проектів та консультантами через електронну пошту або очно.

Проекти (роботи) оформлюються студентами на паперовому носії та в електронному вигляді, надсилаються до навчального закладу поштою і електронною поштою або подаються особисто, де розглядаються у встановленому порядку.

Захист проектів (робіт) відбувається очно (а у разі створення правових і організаційних умов та інформаційно-технологічних засобів, що забезпечують гарантований рівень аутентифікації студентів, – дистанційно) перед відповідними комісіями за участю керівника проекту.

Проекти (роботи) зберігаються у спеціальних архівах на паперовому носії та в електронній формі на магнітному носії (на дискетах чи CD-ROM) протягом визначеного терміну: курсові – протягом 1 року, дипломні – 5 років.

9) Практична підготовка студентів здійснюється у формі реальної професійної діяльності під організаційно-методичним керівництвом вищого навчального закладу.

Студенти дистанційної форми навчання, які працюють за обраним у вищому навчальному закладі фахом, звільняються від проходження практичної підготовки.

10) Контрольні заходи у студентів дистанційної форми передбачають самоконтроль, вхідний, поточний, рубіжний та підсумковий контроль у вигляді модульних робіт (комп’ютерного тесту або проектних завдань).

2.4. Навчальні плани та робочі програми для дистанційної форми складають відповідно до структури планів та програм денної форми навчання, за винятком розподілу навчального навантаження. Для розподілу використовується табл. №1:

Таблиця №1. Розподіл годин навчального навантаження

Дисципліна

Обсяг навчального навантаження

Всього годин

Лекція

Самостійне вивчення

Консультації

Аудиторні лабораторні заняття

Практичні заняття, семінари, дискусії

Перевірка контрольних робіт,
завдань і модульний контроль

Заліки

Екзамени

Курсові проекти (роботи)

Дипломні проекти (роботи)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. До елементів навчального плану з дистанційного навчання належать:

1) лекційні заняття, які проводяться в режимі реального часу;

2) самостійне вивчення;

3) практичні заняття, семінари або дискусії;

4) аудиторні лабораторні заняття;

5) перевірка контрольних робіт, завдань і модульний контроль;

6) залік та/ або екзамен;

7) консультації;

8) курсові проекти (роботи);

9) дипломні проекти (роботи).

2.6. Такі види навчальної роботи, як лекція, консультація, практичне заняття, семінар, дискусія, лабораторне заняття, захист курсових та дипломних проектів (робіт), заліки та екзамени, допускається проводити у режимі реального часу.

3. Нормування роботи науково-педагогічного працівника ТНТУ при розробці дистанційних курсів

3.1. Можна застосовувати такі форми планування підготовки матеріалів дистанційних курсів:

* внесення відповідного пункту до контракту науково-педагогічного працівника;

* внесення відповідного пункту в розділ "Навчально-методична робота" індивідуального плану;

* складання відповідної індивідуальної трудової угоди з науково-педагогічним працівником.

3.2. Згідно з переліком основних видів наукової роботи науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів розробка матеріалів дистанційних курсів прирівнюється до підготовки підручника, навчального посібника, довідника.

3.3. Згідно з переліком основних видів методичної роботи науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів розробка матеріалів дистанційних курсів може бути віднесена до таких видів діяльності:

1) підготовка конспектів лекцій, методичних матеріалів до семінарських, практичних, лабораторних занять, курсового та дипломного проектування, практик і самостійної роботи студентів;

2) підготовка підручників, навчальних посібників, словників, довідників;

3) розробка навчальних планів, навчальних програм, робочих навчальних планів, робочих навчальних програм;

4) розробка і підготовка нових лабораторних робіт;

5) підготовка комп'ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін;

6) складання екзаменаційних білетів, завдань для проведення модульного та підсумкового контролю, завдань для проведення тестового контролю;

7) розробка і впровадження наочних навчальних посібників (схем, діаграм, слайдів тощо).

4. Нормування роботи науково-педагогічного працівника ТНТУ щодо підтримки дистанційних курсів

4.1. Робочий час педагогічних та науково-педагогічних працівників, що забезпечують дистанційне навчання, для виконання навчальних, методичних, наукових, організаційних та інших робіт у поточному навчальному році, не повинен перевищувати річний робочий час, що визначений Кодексом законів про працю України та Законом України “Про вищу освіту”.

4.2. Кількість запланованих годин для самостійного вивчення становить 70-80% від загального обсягу навчального часу, відведеного на вивчення навчальної дисципліни на одну групу. Частка аудиторних лабораторних робіт, а також занять, що проводяться у синхронному – 20-30%.

4.3. Загальне навантаження викладача в режимі реального часу за дисципліною не повинно перевищувати 50% від відповідного аудиторного навантаження викладача для денної форми.

4.4. Навчальний процес на дистанційній формі може проводитися за послідовною чи паралельною моделлю (табл. №2, 3). Надавати перевагу слід послідовній моделі.

Таблиця №2. Приклад графіку навчального процесу для послідовної моделі

тиждень

дисципліна 1

дисципліна 2

дисципліна 3

1

ВМЗ

 

 

2

ПЗ

 

 

3

КЗ

ВМЗ

 

4

 

ПЗ

ВМЗ

5

 

КЗ

ПЗ

6

 

 

КЗ

Таблиця №3. Приклад графіку навчального процесу для паралельної моделі

 тиждень

дисципліна 1

дисципліна 2

дисципліна 3

1

ВМЗ

ВМЗ

ВМЗ

2

 

 

 

3

ПЗ

 

ПЗ

4

КЗ

 

 

5

 

ПЗ

 

6

 

КЗ

КЗ

Примітки:  ВМЗ – видача навчальних матеріалів та завдання

ПЗ – подання виконаного завдання

КЗ – контроль викладача за виконанням завдання

4.5. Норми часу для планування обліку навчальної роботи викладачів, які працюють за дистанційною формою навчання, приведено у додатку А. Проект вносить:

Директор центру дистанційного навчання

О.К.Шкодзінський

Завідувач лабораторії електронного навчання

І.В.Коноваленко

ПОГОДЖЕНО

Перший проректор,

І.В.Луців

Проректор з науково-методичної роботи

С.Ф.Дячук

Начальник навчального відділу

О.С.Жаровський